Beleggen in uranium

Beleggen in uranium, opnieuw interessant?

Beleggen in uranium heeft sinds vorig jaar opnieuw de interesse gewekt van beleggers. Hier zijn goede redenen voor te bedenken. De grondstof uranium zou namelijk wel eens een veel groter onderdeel kunnen worden van de energietransitie dan aanvankelijk gedacht. We gaan in dit artikel uitgebreid in op de ontwikkelingen in de markt, wat de radioactieve grondstof eigenlijk is en hoe het geproduceerd wordt.

Waarom kan beleggen in uranium opnieuw interessant zijn?

Beleggen in uranium kan om meerdere redenen opnieuw interessant zijn. Het klimaatakkoord legt hierbij het fundament onder de markt. Wanneer we het dicht bij huis houden, dan staat in het in 2019 getekende klimaatakkoord bijvoorbeeld dat Europa in 2050 CO2 neutraal moet zijn. De bedoeling is dat dit bereikt wordt met enkel duurzame energiebronnen. Dit gaat gepaard met hoge kosten en bovendien brengt het technisch lastige vraagstukken met zich mee. Windmolens en zonnepanelen zijn namelijk afhankelijk van het weer. Het grootste gedeelte van de energie wordt dus gegenereerd als het waait of zonnig is.

Dit leidt ertoe dat op bijvoorbeeld een winderige zomerdag het energieaanbod veel hoger is dan de vraag. Veel windmolens worden op zulke momenten stilgezet, omdat de capaciteit van het net dit grote aanbod niet aankan. Op deze piekdagen is er sprake van een overaanbod
van energie. Er zijn dan simpelweg geen afnemers. Dit leidt vervolgens tot negatieve dumpprijzen op de energiemarkt. Het averechtse kan ook het geval zijn. Er is te weinig aanbod, terwijl de energiebehoefte er wel is.

Een ouderwetse kolencentrale draait efficiënt en stabiel. Of het nou regent, vriest of hartje zomer is, met een kolencentrale ben je altijd verzekerd van een vooraf gecalculeerd energieaanbod. Wat minder bekend is, is dat wanneer er een tekort aan stroom op het net door weersomstandigheden, er een belletje wordt gedaan naar kolen- of gascentrale om het verschil op te vangen. Op het moment dat er bijgestookt moet worden, komt er relatief veel CO2 vrij. Dit is zonde, want hiermee wordt een groot deel van de CO2 besparing teniet gedaan.

Een minder schadelijk alternatief voor kolen is aardgas. Gas is een relatief schone energie die in het verleden juist gestimuleerd werd. Wat overblijft na verbranding is “slechts” een beetje CO2, maar dit is nou juist het broeikasgas waar we vanaf willen. In het klimaatakkoord staat daarom dat er vanaf 2050 in Europa tevens geen gas meer mag worden gebruikt. Er dient dus gekeken te worden naar een alternatief.

Waarom is uranium een alternatief in de energietransitie?

Wat inmiddels duidelijk is, is dat het tijdperk van CO2-uitstotende energievormen van energie voorbij is. Er wordt in een weerzinwekkend tempo geïnvesteerd in windmolens, zonnepanelen en ook waterstof is een opkomende energie. Deze vormen van duurzame energie stoten geen CO2 uit en voldoen hierdoor aan alle criteria, maar redden we het hier wel mee? Of zijn er andere energiebronnen nodig?

In Europa is kernenergie steeds vaker onderwerp van debat. Uranium is namelijk een energiebron waarbij geen CO2 vrijkomt. Wanneer we dit als uitgangspunt nemen, is het dus een goed alternatief voor het gebruik van kolen en gas. Andere grote economieën zoals de Verenigde Staten, China, India en Rusland lijken er tevens op in te zetten dat kernenergie een belangrijk onderdeel gaat uitmaken van de energiemix.

Waarom zijn veel mensen tegen kernenergie (uranium)?

Uranium of kernenergie wekt al snel negatieve associaties op. Dit is niet zo gek. In het verleden vonden er namelijk verschrikkelijke rampen plaats in Tsjernobyl en Fukushima. De gevolgen waren rampzalig. Hierdoor wordt al snel de koppeling gemaakt met nadelige gezondheidseffecten. We gaan kort in op de rampen, we leggen uit wat uranium is, bespreken de gezondheidseffecten en gaan als laatste in op uranium als brandstof.

Hoe werden de kernrampen veroorzaakt?

De Chernobyl-ramp in 1986 werd veroorzaakt door een opeenstapeling van menselijke fouten en achterstallig onderhoud. Dit is de grootste kernramp die ooit heeft plaatsgevonden en tot op de dag van vandaag zijn de gevolgen door de vrijgekomen straling erg groot.

 

Bij het Fukushima-ongeluk vielen geen directe doden. Wel lekte er na een aardbeving radioactief afval uit een kerncentrale. In 2018 werd er een eerste dode gemeld door radioactieve straling, het betrof een werknemer die werkte op de oude centrale na de ramp. Het gevolg van de lekkage is dat het gebied nog steeds sterk is vervuild. De tsunami als gevolg van de aardbeving veroorzaakte 18.000 doden.

Is kernenergie (uranium) veilig?

Door de kernrampen is de wereld bewust geworden van de risico’s van kernenergie. Dit is dan ook de reden dat veel overheden vaak terughouden zijn over het bouwen van nieuwe centrales. Voorstanders beschouwen kernenergie als veilig. Hier hebben ze een punt zoals blijkt uit onderstaande grafiek. Feit is bovendien dat de kans dat een kernramp zich voordoet minimaal is te noemen.  Tegenstanders geven aan, dat als het misgaat de mogelijke gevolgen voor een lange tijd rampzalig kunnen zijn. Bovendien maken zij zich druk over de opslag van radioactief afval dat wordt geproduceerd tijdens de energieopwekking.

Beleggen in Uranium veilig

Wat is uranium?

Uranium is een erts dat kan worden gewonnen uit de ondergrond van de aarde. Uranium staat bekend als zwaar radioactief en kan worden gebruikt als energiebron. Het metaal komt van nature voor in het milieu. In de bodem, water en rotsen. Wortelgroenten staan bekend om het
bevatten van kleine hoeveelheden uranium. De stof wordt tevens in geademd door via de lucht.

Wat zijn de gezondheidseffecten van uranium?

Mensen worden dagelijks blootgesteld aan kleine hoeveelheden uranium. De concentraties zijn gelukkig zo laag, dat deze niet schadelijk zijn.
Opname van grotere hoeveelheden uranium kunnen wel tot negatieve gezondheidseffecten leiden, bijvoorbeeld tot nierziektes. Blootstelling aan uranium radionuclides, die gevormd worden tijdens het radioactief verval van uranium, kunnen leiden tot de ontwikkeling van kanker.

De kans hierop is echter veel grotere wanneer er blootstelling plaatsvindt aan verrijkt uranium, waarbij de radioactiviteit fors verhoogd wordt. Er dient dus onderscheidt gemaakt te worden tussen uranium en verrijkt uranium. Deze laatste vorm van uranium geeft de bekende schadelijke straling af.

Hoe kan uranium worden gebruikt als energiebron?

Zoals bekend kan uranium gebruikt worden als energiebron. Voordat het zover is, moeten er verschillende fases worden doorlopen. Allereerst wordt het erts gewonnen in uraniummijnen. Het product is yellow cake. Wanneer we het hebben over de spotprijs van een pond uranium, hebben we het dus eigenlijk over de prijs van een pond yellow cake. Bij het gebruik van een reactor wordt deze yellow cake geraffineerd, waarbij een zeer hoog zuiverheidsgehalte wordt bereikt van 99,95%. In de reactor wordt de yellow cake omgezet tot
een gas (uraniumhexafluoride), waarna het geperst en afgekoeld wordt tot vloeibare staat.

Yellow cake uranium

In het geval van transport wordt het verder afgekoeld tot vaste toestand. Hierna kan het worden verrijkt in fabrieken. Belangrijk om te weten is dat natuurlijke uranium bestaat uit twee bestandsdelen, namelijk uranium-238 en uranium-235 in de verhouding 99,3% en 0,7%.
Enkel uranium-235 is splijtbaar en heeft een energetische waarde in het geval van splitsing in kernreactoren. Via een soort centrifuges (cascades) wordt het uraniumgehalte van uranium-235 naar waarden tussen de 3% en 5% verhoogd.

De verrijkte uranium wordt vervolgens omgezet in een zwart poeder, waar tabletten van worden geperst en gebakken op hoge temperatuur. Het complexe proces wordt rijkelijk beloond, omdat één tabletje van 1 centimeter lang en een gewicht van 7 gram, evenveel energie vrijgeeft als een ton steenkool.

Hoe ziet de uraniummarkt eruit?

Na de kernramp in Fukushima in 2011 vielen uraniumproducenten met bosjes om. Vandaag de dag is er daarom sprake van een kleine markt, waarop de prijzen erg laag zijn. De afgelopen tijd zien we hier echter een ommekeer. De prijs neemt alvast een voorschot, omdat verwacht wordt dat de wereldwijde vraag naar uranium de komende jaren weer zal toenemen.

Hoewel in Europa een serieuze poging gedaan wordt om de klimaatdoelstellingen te behalen zonder het gebruik van kernenergie, is het om een goed beeld te krijgen van de markt belangrijk uit te zoomen op wereldschaal. We zien dan het volgende:

• Er is sprake van een snel groeiende wereldbevolking
• De wereldwijde energievraag is nog nooit zo snel gestegen en steeg in 2018 met 2,3%
(bron: IEA)
• Ondanks hernieuwbare energie steeg de CO2 uitstoot met 1,7% in 2018
• De vraag naar energie zal de komende jaren exponentieel blijven stijgen

Wanneer we realistisch zijn, kunnen we onze vraagtekens zetten of we de groeiende energievraag kunnen bijbenen met enkel duurzame energiebronnen. De kans is groot dat kernenergie een sleutelrol zal gaan spelen in de wereldwijde energietransitie. Dit wordt
onderstreept met volgende:

• Nucleaire energie groeide met 3,3% in 2018
• Dit is sneller dan de algemene wereldwijde toenemende energievraag
• Dezelfde nucleaire energieniveaus zijn bereikt als voor 2011
• China zet in op kernenergie
• Japan heeft sinds de Fukushima-ramp 5 reactoren herstart.
• Saudi Arabië, Rusland en de V.S. zijn voorstander van kernenergie in de toekomst

Wat is er aan de hand op de uraniummarkt?

Het afgelopen jaar is er veel aan de hand in de uraniummarkt. Het coronavirus speelde hierin een belangrijke rol. Er werden namelijk verschillende uraniummijnen stilgelegd. In Kazachstan werden door lockdowns verschillende mijnen gesloten. Kazachstan is een
belangrijk land in de uraniummarkt, het bezit namelijk 15% van de wereldwijde uraniumreserves.

Verder viel de volledige productie in Namibië stil. Dit land is grotendeels verantwoordelijk voor de levering van uranium aan China. Nog belangrijker was het sluiten van de Cigar Lake mijn in Canada. Deze uraniummijn die in het bezit is van Cameco Corporation is verantwoordelijk voor 13% van de wereldwijde productie.

Verder meldde zich een grote koper op de uraniummarkt, namelijk Sprott’s Physical Uranium Trust. Dit fonds dat is opgericht door bekende grondstoffenbelegger Eric Sprott koopt sindskort de fysieke grondstof uranium in grote hoeveelheden aan. Het fonds dat in juli werd gelanceerd kocht in korte tijd al 11 miljoen kilo uranium.

Doordat de uraniummarkt, maar een kleine markt is veroorzaakte deze nieuwe grote koper een enorm opwaarts effect voor de spotprijs van Uranium. Inmiddels handelt de koers rond dezelfde niveaus als 2014. Aandelen in uraniumbedrijven, zijn door de koerssprong nog veel harder gestegen. Enkele aandelen stegen zelfs met honderden procenten.

Spotprijs uranium

Aflopende leveringscontracten

Ook qua contracten is er iets bijzonders aan de hand. Nutsbedrijven hebben als afnemers van nucleaire brandstof de afgelopen jaren weinig contracten afgesloten. Dit zijn veelal lange leveringsovereenkomsten. Voor de periode 2021 tot 2035 is voor de 1,5 miljard pond
benodigde uranium 50% van de vraag nog niet gecontracteerd. Uraniumproducenten zijn de afgelopen jaren fors door blijven produceren om kasstromen te genereren om schulden af te betalen en het hoofd boven water te houden.

Hierin lijkt sinds kort een kentering in plaats te vinden. Door de opgelopen prijzen kunnen er contracten worden afgesloten tegen hogere leveringsprijzen. Voor kerncentrales is dit overigens geen groot probleem. Het aandeel van uranium als grondstof is maar enkele procenten in de totale kosten van het operationeel houden van een kerncentrale. De prijs is voor nutsbedrijven is dus van ondergeschikt belang. Dit is in het voordeel van uraniumproducenten.

Strategische reserves Verenigde Staten

Afgelopen april werd het sectie-232-onderzoek in de Verenigde Staten naar het nationale veiligheidsrisico van de afhankelijkheid van uraniumimport afgerond. Hierin werd aanbevolen de komende 10 jaar een strategische reserve van 150 miljoen dollar van in Amerika
geproduceerd uranium aan te leggen. Ongeveer 20% van de stroomvoorziening in de Verenigde Staten komt vanuit kerncentrales.
Hier is ongeveer 50 miljoen pond uranium voor nodig. De V.S. produceert momenteel ongeveer 1 miljoen pond. Ongeveer 49 miljoen pond wordt geïmporteerd vanuit Canada, Kazachstan, Rusland en Australië.

Welke uraniumaandelen zijn onderdeel van jullie portefeuille?

Premium leden hebben toegang tot onze voorbeeldportefeuilles, samengesteld uit penny stocks. Op het moment van publicatie van dit artikel zijn er geen uraniumaandelen onderdelen van onze portefeuille. Wel namen we onlangs een winst van 95,21% van een uraniumaandeel in onze portefeuille. We blijven de sector nauwlettend in de gaten houden.

Klik hier om lid te worden van Pennywatch Premium 

 

 

Profiteer van de volgende acties: 

Ontvang €200,- transactietegoed

Profiteer van lage tarieven en ontvang tot 2,8% rente op je  niet belegde geld

Ontvang tot €110,- transactietegoed

Open net als 2,5 miljoen andere beleggers een gratis rekening

Handel tot 10.000 euro gratis

Koop, verkoop en bewaar 200+ crypto valuta bij Nederlands grootste exchange

Meer voor jou als belegger..

Long- en shorttips van aandelen en meer 

Laat je inspireren, of handel mee met posities in die echt worden ingenomen. 

Leer winstgevend handelen

Via deze masterclass leer je winstgevend handelen op de beurs in je eigen tijd! 

Aandelen-waarderen.nl

Beleg als een Expert: Ontdek met Onze Software de Volgende Apple of Tesla!


Disclaimer: Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.

Gerelateerde artikelen:

Andere artikelen in deze categorie:

Gratis rapport: Dit aandeel kan meer dan 100% stijgen

Ontvang direct een gratis premium rapport van een zeer kansrijk aandeel uit onze modelportefeuille.